نوع دوره عنوان دوره وضعیت
نظری مدیریت پروژه در حال پیش ثبت نام
استاندارد PMBOK در حال پیش ثبت نام
آشنایی با استاندردهای مدیریت پروژه در حال پیش ثبت نام
مدیریت و اجرای پروژه­‌های EPC در حال پیش ثبت نام
انواع قراردادها و تأمين مالی پروژه­‌ها در حال پیش ثبت نام
مدیریت ادعا در قراردادها در حال پیش ثبت نام
کارگاهی و عملی سیستم مدیریت مناقصات در حال پیش ثبت نام
برنامه‌ریزی و کنترل پروژه کاربردی در حال پیش ثبت نام
استاندارد ISO 10006 در حال پیش ثبت نام
استاندارد OPM3 در حال پیش ثبت نام
نرم­‌افزاری آموزش نرم­‌افزار MSP در حال پیش ثبت نام
آموزش نرم‌­افزار (PRIMAVERA (P6 در حال پیش ثبت نام