نوع دوره عنوان دوره وضعیت
نظری مدلسازی در حال پیش ثبت نام
تفکر سیستمی/ رویکردهای سیستمی در حل مساله در حال پیش ثبت نام
پویایی سیستم در حال پیش ثبت نام
تکنیک‌های تصمیم‌گیری در حال پیش ثبت نام
سیستم‌های اطلاعات مدیریت در حال پیش ثبت نام
کارگاهی و عملی تصمیم‌گیری کاربردی در حال پیش ثبت نام
نرم‌افزاری نرم‌افزار GAMS در حال پیش ثبت نام
VENSIM در حال پیش ثبت نام
Expert Choice در حال پیش ثبت نام