نوع دوره عنوان دوره وضعیت
نظری برنامه‌ریزی استراتژیک در حال پیش ثبت نام
مدل­‌های ارزیابی و تعالی سازمانی در حال پیش ثبت نام
مدیریت استراتژیک سیستمی در حال پیش ثبت نام
مدیریت کیفیت و استانداردها در حال پیش ثبت نام
نظام مدیریت کیفیت جامع در حال پیش ثبت نام
مدیریت و ارزیابی ریسک در حال پیش ثبت نام
مدیریت ارتباط با مشتری در حال پیش ثبت نام
کارگاهی و عملی مهندسی ارزش در حال پیش ثبت نام
گسترش عملکرد کیفیت QFD در حال پیش ثبت نام
شش سیگما در حال پیش ثبت نام
مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی استانداردهای ISO در حال پیش ثبت نام
تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن FMEA در حال پیش ثبت نام
حل خلاقانه مساله در حال پیش ثبت نام
پیاده‌سازی کارت امتیازی متوازن در حال پیش ثبت نام
شیوه ارائه مطالب علمی کتبی (Writing) در حال پیش ثبت نام
کارگاه روش تحقیق در حال پیش ثبت نام
نرم­‌افزاری کاربرد Excel پیشرفته در صنعت در حال پیش ثبت نام
اکسل برای مدیران در حال پیش ثبت نام