نوع دوره عنوان دوره وضعیت
نظری مدیریت منابع انسانی در حال پیش ثبت نام
ارزیابی عملکرد کارکنان در حال پیش ثبت نام
قوانین کار و تأمين اجتماعی در حال پیش ثبت نام
ارگونومی در حال پیش ثبت نام
کارگاهی و عملی رزومه­‌نویسی حرفه‌‌ای در حال پیش ثبت نام
گزارش­‌نویسی و مکاتبات اداری در حال پیش ثبت نام
نرم‌‌افزاری Excel مقدماتی در حال پیش ثبت نام
کاربرد Excel پیشرفته در صنعت در حال پیش ثبت نام
Excel برای مدیران در حال پیش ثبت نام
آموزش پیشرفته Word و Powerpoint در حال پیش ثبت نام
نرم‌افزار SPSS در حال پیش ثبت نام
جستجوی موثر در اینترنت در حال پیش ثبت نام
آموزش نرم‌افزار سازماندهی مراجع پژوهشی در تدوین پایان‌نامه Zotero در حال پیش ثبت نام