مديريت و برنامه‌ريزی تقاضا

هدف از درس حاضر آشنا نمودن دانشجويان با اجزاي مديريت تقاضا و روشهاي برنامه‌­ريزی تقاضا است. نحوه اثرگذاري بر تقاضا، چگونگي ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا، نحوه ارزيابي مديريت تقاضا و روشهاي پيش­بينی تقاضا از جمله مباحث مطرح در اين درس مي‌­باشد.

گزیده‌ای از مباحث این درس به ترتیب زیر می‌باشد:

    * چرخه عمر و روند تقاضای محصول

    * انواع الگوهاي تقاضا و سريهاي زماني

    * مديريت تقاضا

    * تبادل اطلاعات تقاضا و انواع سطوح اشتراک اطلاعات تقاضا

    * نقطه تجزيه تقاضا

    * انواع مدلهای تقاضای وابسته به قيمت

    * انواع مدلهای تقاضای وابسته به موجودی

    * مديريت درآمد

    * رزرو مضاعف

    * قيمت گذاری پويا

 

مدرس: دکتر محسن شیخ سجادیه