سيستم‌های توزيع و خرده فروشی

هدف از درس حاضر آشنا نمودن دانشجويان با انواع سيستمهاي توزيع عمده فروشي و خرده فروشي و الگوهاي لجستيکي مرتبط با آنها ميباشد. در اين راستا بهينه سازي باراندازهاي متقاطع، الگوي شير فروش و… مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. مطالعه موردي شرکتهاي توزيع کننده برتر دنيا نيز در اين درس صورت خواهد گرفت.

گزیده‌ای از مباحث این درس به ترتیب زیر می‌باشد.

    * مباني و مفاهيم سيستم‌هاي توزيع

    * استراتژي‌هاي سيستم‌هاي توزيع

    * انواع الگوهاي لجستيکي

    * سيستمهاي توزيع ناب و چابک

    * انواع مدلهاي خرده‌فروشي و عمده‌فروشي

    * مديريت قفسه‌ها

    * توزيع معکوس

    * رديابي کالا در سيستمهاي توزيع

    * مطالعه موردي شرکتهاي Wal-Mart، Carrefour، ۷-Eleven,…

    * مطالعه موردي برنامه ريزي توزيع

 

مدرس: دکتر محسن شیخ سجادیه

زمان برگزاری: نیمسال اول سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶