مبانی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

اين درس آشنايي کلي دانشجو با مفاهیم و مسایل مطرح در لجستيک و مدیریت زنجيره تامين را فراهم نموده، جایگاه و اهميت آنها براي مهندسین و مديران دست‎اندرکار در این حوزه را تبیین و چالش‎هاي پيش رو و همچنین راهکارهای پاسخگویی به این چالش‎ها را تشریح می‎نماید.

گزیده‌ای از مباحث این درس به ترتیب زیر می‌باشد:

    * مقدمه‌اي بر مفاهيم مديريت لجستيک و زنجيره تامين

    * مديريت موجودی و مفهوم ادغام ريسک در زنجيره‌های تامين

    * ارزش اطلاعات و مفهوم اثر شلاق چرمی در مدیریت زنجیره‎های تامین

    * يکپارچگی زنجيره تامين

    * استراتژی‌های توزيع

    * استراتژيی‌ها‌ تدارکات و برون‌سپاری

    * ارزش مشتر‌ی و ارزیابی عملکرد زنجیره تامین

 

مدرس: دکتر بهروز کریمی