تحليل و طراحی سيستم‌های لجستيکی

هدف این درس آشنايی با رويکردهای مدلسازی و طراحی سیستم‌های لجستیکی و مولفه‌های تصميم‌گيری راهبردی، تاکتيکال و عملياتی سيستم‌های لجستيک می‌باشد. در مطالب ارايه شده تاکید بر ايجاد توانمندی در نحوه تجزیه و تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و بهبود مستمر سیستم‌های لجستیکی به عنوان يک سيستم پيچيده و در مقياس بزرگ است. در اين درس علاوه بر توجه به روش‌های تحليل و طراحی سيستم، به توسعه کاربردهای روش‌های مقداری و ابزارهای تحلیلی رويکرد سیستمی برای حل مسایل لجستیکی پرداخته می‌شود.

گزیده‌ای از مباحث این درس به ترتیب زیر می‌باشد:

    * معرفي سيستم‌های لجستيكی و تنوع تصميمات مرتبط با سيستم‌های لجستيکی

    * معرفي وجوه پيچيدگی و بزرگ مقياس بودن سيستم‌های لجستيکی

    * مروري بر روش‌های تفکيک در سيستم‌های بزرگ مقياس

    * طراحي شبكه‌های لجستيك

    * آشنايي با روش‌های تحليل و طراحی سيستم‌های لجستيکی

    * ارايه نتايج پروژه‌های موردكاوی و تحقيقاتی

 

مدرس: دکتر محسن اکبرپورشیرازی