شبيه‌سازی سيستم‌های لجستيکی

مدیریت زنجیره تامین با بهبود میزان  تطابق و انعطاف پذیری سازمان ها به دنبال افزایش قابلیت واکنش و پاسخ سریع و اثر بخش به تغییرات بازار است. در محیط پویا و متغیر کنونی شبیه سازی یکی از بهترین تکنیک هایی است که به سازمان کمک می کند تا بتواند تحلیل مدیریت زنجیره تامین خود را با حفظ متغیرهای احتمالی موثر بر آن به انجام برساند.  این درس به دنبال آن است که ضمن آشنایی شرکت کنندگان و مخاطبان دوره با مفاهیم شبیه سازی سیستم های گسسته و پیوسته، کارکردها و کاربردهای شبیه سازی را در مدیریت زنجیره تامین ارائه نماید.

گزیده‌ای از مباحث این درس به ترتیب زیر می‌باشد:

    * مقدمه‌ای بر شبیه‌سازی و انواع روش‌های آن

    * کاربردهای شبیه‌سازی در مدیریت زنجیره تأمين

    * شبیه‌سازی جريان مالی و اطلاعات لجستیک

    * کاربردهای شبیه‌سازی در انتخاب تأمين‌کنندگان

    * کاربردهای شبیه‌سازی در شبکه‌های همکاری در زنجیره تأمين

 

مدرس دوره: دکتر بهروز کریمی