استراتژی تولید و خدمات

هدف این درس آشنائی نظری و کاربردی دانشجویان با موضوع استراتژی تولید و خدمات از طریق درک نگرشها، مفاهیم، معیارها، ساختارها، روشهای تحلیل، شناخت حوزه های تصمیم و راهبردها و نهایتا بررسی الگوهائی برای تدوین استراتژی تولید و خدمات می باشد. مباحث این درس در سه بخش معرفی استراتژی تولید و خدمات، محتوای استراتژی تولید و خدمات و فرایند استراتژی تولید و خدمات ارائه می‌شود.

گزیده‌ای از مباحث این درس به ترتیب زیر می‌باشد:
   * توسعه منابع براي تاثيرگذاري استراتژيک

   * عملکرد عمليات

   * استراتژي خريد و تامين

   * استراتژي تکنولوژي فرآيند

   * استراتژي بهبود

   * فرآيند استراتژي تولید و خدمات – فرمول‌بندي و پياده‌سازي

   * فرآيند استراتژي تولید و خدمات – نظارت و کنترل

مدرس دوره: دکتر سید محمد معطر حسینی