1395/07/08: آغاز اولین دوره عالی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

1395/06/07: سمینار مدیریتی: مدیریت فرآیندهای کسب و کار مبتنی بر کسب ارزش، در محل سازمان ملی بهره‌وری ایران

1395/06/01: سمینار مدیریتی: مدیریت فرآیندهای کسب و کار مبتنی بر کسب ارزش، در دانشکده مهندسی صنایع

1395/05/31: سمینار مدیریتی رایگان: راهبری تغییرات دیجیتالی،در دانشکده مهندسی صنایع

1395/05/11: سمینار مدیریتی، جايگاه و ملزومات اجرايي برنامه راهبردي كسب و كار در سازمان آب و برق خوزستان