۱۳۹۵/۰۷/۰۸: آغاز اولین دوره عالی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

۱۳۹۵/۰۶/۰۷: سمینار مدیریتی: مدیریت فرآیندهای کسب و کار مبتنی بر کسب ارزش، در محل سازمان ملی بهره‌وری ایران

۱۳۹۵/۰۶/۰۱: سمینار مدیریتی: مدیریت فرآیندهای کسب و کار مبتنی بر کسب ارزش، در دانشکده مهندسی صنایع

۱۳۹۵/۰۵/۳۱: سمینار مدیریتی رایگان: راهبری تغییرات دیجیتالی،در دانشکده مهندسی صنایع

۱۳۹۵/۰۵/۱۱: سمینار مدیریتی، جايگاه و ملزومات اجرايي برنامه راهبردي كسب و كار در سازمان آب و برق خوزستان