*  شماره حساب سيبا ۲۱۷۷۵۱۹۰۰۱۰۰۲ بانك ملي شعبه فردوسي كد ۱۳۷ بنام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه صنعتي اميركبير (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران)
    *  شماره حساب شبا : ۶۶۰۱۷۰۰۰۰۰۰۲۱۷۷۵۱۹۰۰۱۰۰۲ IR

ShortTermCourses_ProcessLongTermCourses_Process