*  شماره حساب سيبا 2177519001002 بانك ملي شعبه فردوسي كد 137 بنام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه صنعتي اميركبير (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران)
    *  شماره حساب شبا : 660170000002177519001002 IR

ShortTermCourses_ProcessLongTermCourses_Process