بسته بندی، انبارداری و جابجایی مواد

در این دوره، اصول و مفاهیم كلیدی سیستم‌های بسته بندی، انبارداری و جابجایی مواد ارائه می‌گردد. ضمن معرفی فرآیندهای اصلی و روابط درونی آنها، فرصت‌های بهبود و چالش‌های مرتبط تبیین شده و راهكارهای مدیریت این فرصت‌ها و چالش‌ها، براساس دستآوردهای ‌علمی و تجربیات عملی داخلی و بین‌المللی معرفی می‌گردد.

گزیده‌ای از سرفصل‌های دوره:

    * بسته‌بندی:

       * معرفی مفاهیم اصلی یك سیستم بسته‌بندی

       * انواع مختلف بسته‌بندی و شرایط استفاده از آنها

       * تشریح روابط سیستم بسته‌بندی با سایر زیر سیستم‌های زنجیره تامین

       * نقش بسته‌بندی در سیستم‌های تولید ناب و چابك

       * تكنولوژی و گردش اطلاعات بسته‌بندی

       * ارزیابی اقتصادی و مدیریت هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم بسته‌بندی

       * نرم افزارهای بهینه‌سازی بسته بندی و روندهای كلیدی تكنولوژی بسته‌بندی.

 

    * انبارداری:

       * تعاریف و مفاهیم اصلی در انبارداری

       * نقش و عملكرد انبار در سیستم‌های تولیدی و تعیین ضرورت آن

       * اصول ارزیابی اقتصادی، مكان‌یابی و طراحی انبار

       * بهینه‌سازی چیدمان كالا در انبار

       * روشهای مختلف آدرس دهی و جمع آوری سفارشات انبار

       * روشهای مدیریت موجودی انبار

       * سیستم های ایمنی و حراست از موجودی انبار

    * جابجایی مواد:

       * معرفی اصول و نقشه جریان مواد در لجستیك.

       * ارتباط سیستم جابجایی مواد با سایر زیر سیستم‌های مدیریت زنجیره تامین

       * جابجایی مواد برون كارخانه(روش‌ها، مزایا، معایب، محدودیت‌ها)

       * جابجایی مواد رون كارخانه

       * تصمیم گیری و مدیریت ریسك در جابجایی مواد

       * ارزیابی اقتصادی و مدیریت هزینه جابجایی مواد

مدرس: مهندس علیرضا احمدی